Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Referat Infrastruktury Technicznej, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa

Referat realizuje zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych, inwestycji, budowy i utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarowania mieniem gminnym, ochroną środowiska i rolnictwem.
Szczegółowy zakres zadań referatu określa Regulamin Organizacyjny, który dostępny jest tutaj.


Pracownicy referatu:

Radosław Kosmala - Kierownik Referatu

Pok. 202 (iI piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-22
Kom. +48 512-383-437
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- współpraca z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,

- prowadzenie procedury zamówień publicznych, 

- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom (budynkom) i aktualizacja operatów numeracji porządkowej nieruchomości po zmianach,

- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,

- przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,

- bieżący nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych na terenie Gminy Puławy.


Michał Kramarczyk - Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Pok. 212 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-02
Kom. +48 512-258-999
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu  odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Puławy,

- prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i lokali będących mieniem gminnym,

- koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego,

- ewidencja „dzikich” składowisk odpadów i ich likwidacja,

- koordynacja prac związanych ze sprzątaniem wiat i przystanków komunikacji zbiorowej,

- utrzymanie w należytym stanie tablic sołeckich oraz z nazwami ulic,

- prowadzenie spraw wynikających z obowiązku opieki nad grobami wojennymi i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej.


Karolina Kustra - Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Pok. 212 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-02
Kom. +48 512-442-413
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu,

- prowadzenie spraw związanych z usuwaniem zwłok zwierząt padłych na drogach i terenach należących do Gminy Puławy,

- nadzór nad zadrzewieniem oraz przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub   krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usuwanie drzew lub krzewów,

- sprawy dotyczące wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie krzewów lub drzew bez stosownego zezwolenia,

- prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem powodziowym,

- prowadzenie spraw obejmujących zmiany stanu wody na gruncie i odprowadzanie wód, ścieków na grunty sąsiednie,

- przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną, współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

-przygotowywanie opinii w sprawie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu na pokrycie kosztów zalesiania gruntu,

- kontrolowanie gospodarki łowieckiej i współdziałanie z zarządcą obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,

- prowadzenie statystyki rolnej, organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych  i innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa na terenie gminy,

- prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników i chwastów,

- prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,

- opiniowanie prac geologicznych,

- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

- kontrola spełniania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń rolniczych,

- nadzór nad eksploatacją oświetlenia dróg, ulic i placów.


Anna Wadas - Inspektor do spraw inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Pok. 202 (iI piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-22
Kom. +48 512-321-273
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy (robót budowlanych) dla inwestycji liniowych oraz gminnych obiektów kubaturowych,

- nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,

- współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań do projektu budżetu gminy,

- analiza możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych,

- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

- zarządzanie realizowanymi projektami, w tym przygotowywanie wniosków o płatność, ankiet monitorujących.


Małgorzata Godlińska – Lasota  – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pok. 208 (II piętro)
Tel. +48 (81) 889-05-28
Kom. +48 512-320-209
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

- wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

- wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

- wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy,

- ustalanie dla zbywców nieruchomości opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości   nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania Gminy Puławy,

- przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie podziału nieruchomości,

- prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Puławy (zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, użyczanie nieruchomości, sprawy związane z użytkowaniem wieczystym).

 

Czytany 17706 razy