Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej

Adres: ul. Ogrodowa 18, Góra Puławska, 24-100 Puławy
Tel. +48 81 880 50 80
www: www.tpgorapulawska.pl
KRS: 0000307304
Prezes: Teresa Dymowska

Zakres działalności:
Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej istnieje od czerwca 2008 roku. Jego główne cele statutowe zakładają aktywowanie i integrowanie środowiska lokalnego, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Góry Puławskiej i okolic, wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego oraz promocję regionu.
Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, seminariów propagujących dobra kultury i tradycji, zbieranie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym, krajoznawczym, działalność kulturalną dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców.
Członkami Towarzystwa są mieszkańcy Góry Puławskiej i okolic, wywodzący się z różnych środowisk społecznych.
Główną imprezą organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy miejscowych szkół, parafii i biblioteki gminnej są Dni Kultury Chrześcijańskiej, których tradycja sięga 2001 roku.


Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

Adres: ul. Folwarki 1, Gołąb, 24-100 Puławy
Tel. +48 81 881 32 22 - wtorki
KRS: 0000040745
Prezes: Teresa Woszczek

Zakres działalności:
Towarzystwo Przyjaciół Gołębia wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń we wrześniu 2001 roku. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocję regionu. Organizuje imprezy kulturalne, spotkania i seminaria propagujące lokalną kulturę i tradycję.


 Klub Sportowy „Góra Puławska"

Adres: ul. Długa 26, Góra Puławska, 24-100 Puławy
www: www.gorapulawska.futbolowo.pl
Prezes: Antoni Pawłowicz

Zakres działalności:
Klub Sportowy „Góra Puławska" swoją działalność opiera przede wszystkim na pracy społecznej członków i działaczy klubu. Statutowym celem klubu jest:
- planowanie i organizowanie w czasie wolnym życia sportowego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Góry Puławskiej i Gminy Puławy;
- angażowanie mieszkańców Góry Puławskiej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych;
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej;
- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży;
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
- organizowanie wszelkich imprez sportowo – kulturalnych.
Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi oraz z Radą Osiedla Góra Puławska i Radą Sołecką Góry Puławskiej.


 Klub Sportowy „Hetman" Gołąb

Adres: ul. Folwarki 1, Gołąb, 24-100 Puławy
Tel. +48 81 881 36 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Prezes: Ireneusz Teper

Zakres działalności:
Celem statutowym działalności Klubu Sportowego „Hetman" Gołąb jest:
- rozwój i popularyzacja sportu wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz osób dorosłych;
- rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu;
- organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych;
- dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej;
- czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- ochrona i promocja zdrowia;
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.


 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala

Adres: Kowala 43a, 24-100 Puławy
Adres korespondencyjny: Kowala 50A, 24-100 Puławy
KRS: 0000324527
Prezes: Sylwia Bernat

Zakres działalności:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala zarejestrowało swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2009 roku. Od tej pory realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zebrań itp.;
- współdziałanie z administracją samorządową i rządową;
- współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
- organizowanie imprez promocyjnych;
- pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą;
- promowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
- promocję walorów turystyczno – krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego wsi, gminy, powiatu oraz wspieranie rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Jego hasłem promocyjnym jest hasło „Moja Wieś Nasza Gmina".


Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie (Drużyna nr 13 w Puławach)

Adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
Tel./faks +48 81 532 61 64
Prezes: Robert Wawruch

Zakres działalności:
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie jest specjalistycznym stowarzyszeniem. Terenem jego działania są powiaty: bialski podlaski, łukowski, radzyński, rycki, parczewski, puławski, lubartowski, łęczyński, opolski, lubelski, świdnicki, kraśnicki, janowski oraz miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Lublin, a siedzibą władz jest miasto Lublin. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
Rejonowe WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej,
- współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego,
- udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach,
- programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach,
- ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,
- dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
- występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji,
- wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym,
- wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych,
- organizowanie oraz przeprowadzanie szkolenia służby ratowniczej,
- nadawanie i weryfikacja stopni ratowniczych,
- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
- egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
- inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
- prowadzenie rejestracji badań technicznych własnych statków ratowniczych,
- krzewienie etyki ratowników i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
- prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej poprzez organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,
- prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

 


 

Fundacja BezMiar

Adres: ul. Poprzeczna 13, Góra Puławska, 24-100 Puławy
Tel. 668 724 699
KRS 0000462271
NIP 716 281 42 16
Regon 061561722
www.bezmiar.org
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Prezes: Maryla Miłek

MISJA

B udujemy relacje

E manujemy energią

Z achęcamy do współpracy

M otywujemy do działania

I nspirujemy do rozwoju

A ktywizujemy mniej i bardziej aktywnych

R ozwijamy postawy przedsiębiorcze

Twojej organizacji nie ma w wykazie? Napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub zadzwoń: 512 320 813

Czytany 9941 razy