Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Aktualności

Wszelkich informacji na temat „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” mogą Państwo uzyskać u Pana Grzegorza Kameli pod nr tel. 81-889-05-02 w pok. Nr 212, Urzedu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Gmina Puławy na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” pozyskała środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach tego programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony…
W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Puławy dnia 19 lutego 2015 r. wyłożył do publicznego wglądu „Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” na okres 21 dni tj. od 19.02.2015 r. do 12.03.2015 r. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi dotyczące „Planu […]”.
Dnia 16 lutego 2015 r. firma WESTMOR Consulting zorganizowała spotkanie dla pracowników Urzędu Gminy Puławy oraz zainteresowanych  Radnych Gminy Puławy. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. Podczas spotkania zaprezentowano cele, zakresy oraz strukturę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przedstawiono i wyjaśniono zasady tworzenia oraz korzyści płynące z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na zakończenie przeprowadzono „TEST” sprawdzający wiedzę uzyskaną podczas szkolenia oraz omówiono udzielone odpowiedzi. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Drodzy mieszkańcy Gminy Puławy!  Dążąc do zmiany na lepsze warunków życia wszystkich mieszkańców gminy, poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów energii, Gmina Puławy po raz pierwszy przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Powyższe działania możliwe są dzięki otrzymaniu dofinansowania na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015 - 2020” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument…
W ramach tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020, Wójt Gminy Puławy wystąpił pismami z dnia 12 lutego 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz do Lubelskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej […]”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 02.03.2015 r. (znak: WSTV.410.6.2015.AP) wyraził opinię, że ww. projekt nie wymaga przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Lubelski  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 16.02.2015 r.…
Firma Westmor Consulting w ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w dniach od 19 września 2014 r. do 14 listopada 2014 r. przeprowadziła na terenie Gminy Puławy ankietyzacje, niezbędną do opracowania PGN, która posłużyła do wykonania bazy danych o gospodarce energią w Gminie.
W dniu 10 listopada 2014 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-345/13-00 projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych projektu tj. kwotę 31 365,00 zł brutto.
W związku z wybraniem wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020, Wójt Gminy Puławy dnia 31.10.2013 r. wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu  „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Umowa zawarta z firmą Westmor Consulting została podpisana 12 września 2014 r. na kwotę 36.900 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać: Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy, Bazę danych zawierającą informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie i jej poszczególnych sektorach i obiektach, Jednodniowe szkolenie dla…
  OGŁOSZENIE W związku z Konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wójt Gminy Puławy dnia 17 października 2013 r. rozstrzygnął zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puławy. Najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie opracowania złożyła firma: WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska z siedzibą ul. 1Maja 1A, 87-704 Bądkowo za cenę ofertową brutto: 36.900,00 zł.
bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start