Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.


 Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy załączyć:
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w przypadku oświadczenia Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia")
3) Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Sekretariat (pok. 205), w godz. 7:30 - 15:30

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości wynosi 107,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Gminy Puławy - 02 2030 0045 1110 0000 0221 3900 Bank BGŻ S.A. O/Puławy ul. Centralna 9, 24-100 Puławy.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Czytany 8844 razy